ပရိသတ်တွေပြန်ဝင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်

ကိုရိုနာဗိုငွးရပကွူးစကမွှု ပှူနာတှဖှဈပှေားခဲ့အပှီးမှာ အငွဂြလနပွရီးမီးယားလိဂဟွာ ပရိသတတွှပှနဝွေငခွှင့ကွို ကှိုးပမွးခဲ့ပါတယွ။ ဘှနဒွကလွီဂါ၊ လီဂူးဝမွး၊ စပိနနွဲ့ စီးရီးအတေို့မှာ အကန့အွသတနွဲ့ ပရိသတတွှကေို ဝငခွှင့ပွှုခဲ့အပှီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂဟွာလညွး ပှနစွဖို့ စီစဉခွဲ့ပါတယွ။ အစိုးရနဲ့ပူးပေါငွးပှီး၊ အောကတွို ဘာလ တရကနွေ့မှာ ပရိသတဝွငဖွို့ စီစဉခွဲ့ပမေဲ့ အလုပမွဖှဈတော့ပါဘူး။

အငွဂြလနဝွနကွှီးခှုပွ ဘောရဈဂှှနဆွငကွိုယတွိုငွ ပရီးမီးယားလိဂကွို ပရိသတဝွငခွှင့မွပေးဖို့ ဆုံးဖှတလွိုကတွာဖှဈပါတယွ။ ယူကရေဲ့လကရွှိစညွးကမွးခကှဖွှဈတဲ့ လူ(၁)ထောငအွထကွ လူစုလူဝေးဖှဈတဲ့ပှဲမှနသွမှှ ဘာမှမလုပရွဘူးဆိုတဲ့ အစီအစဉအွရ ပရီးမီးယားလိဂကွိုလညွး ဆကအွကှုံးဝငစွမှောပါ။ ကိုဗဈ (၁၉)အခကှပွှသတိပေးမှု နိုငငွံအတှငွး အဆင့ွ(၄)အထိရောကနွပှေီဖှဈပါတယွ။

” လူတှအမှေားကှီး ကှငွးထဲကိုပှနလွာနိုငဖွို့ ကှှနတွော့တွို့ကို တငပွှထားတဲ့ အစီအစဉကွို လေ့လာနပေါတယွ။ အဲဒီလိုကှည့နွတယဆွေိုပမေဲ့ ကှငွးထဲမှာ ပရိ သတတွှကေို ဝငခွှင့ပွှုတဲ့ ကိဈစရပမွှိုးကို ခှင့ပွှုဖို့ စီစဉနွတယဆွေိုတာမှိုးတော့မဟုတပွါဘူး။ ကှှနတွောတွို့ ဘယလွို လုပနွိုငလွဲကိုပဲ ကှည့နွတောပါ။ ဒါပမေဲ့ ကှှနတွောတွို့လုပခွငှတွဲ့ အရာက သခှောဖို့တော့လိုတယွ”

” အခှအနတှေကေေ ခှင့ပွှုလို့ရတာနဲ့ လူတှကေို ပှနလွာအောငလွုပပွေးမှာပါ။ ဗိုငွးရပကွလညွး အပှငမွှာပှံ့တာထကွ အတှငွးပိုငွးမှာ ပှံ့နှံ့နှုနွးကပိုမှားနိုငတွယလွေ။ တခါထပပွှီးပှောရရငွ အားကစားပှဲတှရေဲ့ထုံးစံအတိုငွး ပိုးပါတဲ့လူတှကလညွေး ရောရောနှောနှောနဲ့ ပှံနနေိုငတွယလွေ” ဆိုပှီး ဘာလို့ရပခွဲ့ရတဲ့အကှောငွးကို ပှညတွှငွးမီဒီယာတှကေို ဖှင့ဟွပေးခဲ့ပါတယွ။

ဆုံးဖှတခွကှအွရ ပရိသတတွှေ ဝငခွှင့ကွို ဆကပွိတထွားမှာပါ။ အောကတွိုဘာ (၁)ရကနွေ့မှာ လကမွှတဝွယထွားတဲ့ ပရိသတတွှကတေော့ သူတို့ရဲ့လကွ မှတတွှကေို နောကရွာသီလကမွှတစွာအဖှဈ ပှောငွးလဲခံရဖို့ှရှိနပေါတယွ။ အကန့အွသတနွဲ့ကို ဝငခွှင့မွရတဲ့အနအထေားက ပရိသတတွှအတှကွေ စိတပွကှစွရာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂတွခုပဲ ပရိသတလွုံးဝပှနမွပါသေးတာဖှဈပါတယွ။

Aung Bwa – SportsGabar